Bliv medlem

Nyheder

Indkaldelse til EbeltoftS.net årlige generalforsamling

6/2-2020

Indkaldelse til EbeltoftS.net ordinære årlige generalforsamling
Torsdag den 27. februar 2020  kl. 19.00

Sted: Aktivitetshuset Nørreallé 4, Ebeltoft

Dagsorden: 

1.) Valg af dirigent.                              
2.) Valg af stemmetællere.
3.) Valg af referent.
4.) Formandens beretning.
5.) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6.) Fastsættelse af kontingent,  sponsorater m.m.
7.) Behandling af indkomne forslag.
8.) Valg til bestyrelsen.
9.) Valg af revisor
10.) Eventuelt.

Fra vedtægterne vedrørende Generalforsamlingen:

§6.  Generalforsamling

a.    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

b.    Den årlige generalforsamling skal afholdes i foreningens geografiske virkeområde inden udgangen af februar måned hvert år.

c.    På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

d.    Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.

e.    Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde.

f.     En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse skal ske via foreningens hjemmeside.

g.    Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse, og forslag fra bestyrelsen og medlemmer skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.

h.    Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

i.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af de registrerede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et krav fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Varsler omkring en ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.